CEP – Centar za planiranje urbanog razvoja, doo

Adresa:

Zahumska 34, Beograd, Srbija

Direktor CEP-a : Ljubina Stefanović-Tasić

Kontakt:

centrala: +381112413122

direktor: +381113087075

fax: +381112422562

mail: cep@cep.rs

PIB: 100024067

matični broj: 07092172

šifra delatnosti: 74201

račun: 355-1009654-88 Vojvođanska banka

MonteCEP dsd

Adresa:

Benovo 36, Poštanski fah 76,85330 Kotor, Crna Gora.

Izvrsni direktor poslovnice MonteCEP: Sasa Karajovic

Kontakt:

tel:+381112413122

fax: +381113087075

mail: montecep@t-com.me

web: www.montecep.me